KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KATILIMCI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla FESAS Proje Yürütücüleri tarafından hazırlanmıştır.

Sayın İlgili Kişi,

FESAS-Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi kapsamında Katılımcıların FESAS Projesi Açılış Etkinliği’ne kayıt yaptırabilmek adına veri sorumlusu tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verileriniz işlenecektir.

İşbu Form aracılığıyla; kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, kurum adı ve unvan bilgileriniz Proje kapsamında FESAS Proje Ofisi tarafından talep ve istekler doğrultusunda uygun değerlendirmelerin gerçekleştirilebilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, etkinlik ve organizasyonların takibini yürütebilme, Katılımcılar için hak ve menfaat süreçlerinin yürütebilme, eğitim faaliyetlerini yürütülebilme, basın toplantısı ve duyuru işlemlerini yürütebilme, FESAS Projesi gerekliliklerinin yerine getirebilme ve veri sorumlusu operasyonlarının güvenliği ile meşru menfaatlerini tesis edebilme ve ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere Proje gereklilikleri ve mevzuatta yazılı sair işlemleri yürütebilmek amacıyla 6698 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat kapsamında işlenmektedir.

FESAS-Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi kapsamında yürütülecek toplantı ve benzeri organizasyonlarda kamera kaydının alınabilmesi durum ve ihtimaline karşılık; İlgili kişinin görüntüleri video kaydı veyahut fotoğraf çekimleri vasıtasıyla işlenebilecektir. İlgili kişinin görüntüleri yalnızca FESAS Projesi’nin basın, yayım işlemlerinde yukarda sayılmış işleme sebepleri ve amaçlarıyla sınırlı kalmak üzere kullanılacaktır.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’da belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak özellikle yapılan hukuki işlem neticesinde, FESAS Projesi Yürütücüleri ile yapılan yazışmalar aracılığıyla; e-posta, fiziki evrak ve formlar, çağrı merkezi kayıtları, idari ve adli yazışmalar ve nadiren sair iletişim yolları vasıtasıyla ve aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır;

  1. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Proje’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
  2. İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi hususunda açık rızasının alınmasıdır.

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 8 ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; mevzuattan kaynaklı Proje yükümlülüklerinin yerine getirdiği hallerde ve hukuki bir uyuşmazlık halinde, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve idari mercilere, Proje faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla; Proje Yürütücülerine, Proje Ortaklarına ve onların alt yüklenicilerine, sair yetkili kişi kurum ve kuruluşlara, idari işler birimlerine ve tedarikçilere aktarılmaktadır.

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için iletisim@fesas.org mail adresinden ulaşabilirsiniz.

İlgili Kişi açık rıza vermenin kendisine sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğunu bilmeli ve bu bağlamda kişisel verilerin dilediği zaman veri sorumlularına vermiş olduğu açık rızasını geri alabileceğini bilmelidir. Ancak, geri alma işlemi ileriye yönelik sonuç doğuracağından, açık rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen tüm faaliyetler geri alma beyanının veri sorumlusuna ulaştığı andan itibaren veri sorumlusu tarafından durdurulmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun İlgili Kişinin Hakları başlıklı 11’inci maddesinde;

İlgili kişinin hakları

MADDE 11 – (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İfadelerine yer vermektedir.