Bileşenler

Bileşen 1: Türk vatandaşı çiftçi ve işçilerin, Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin (GKAS) ve Türkiye’de yaşayan diğer göçmenlerin sözleşmeli üretim yoluyla kayıtlı istihdama entegre edilmesi

Bu bileşen kapsamında Türk vatandaşı çiftçilerin, işçilerin, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve diğer göçmenlerin sözleşmeli üretim yoluyla kayıtlı istihdamının sağlanması, sözleşmeli üretim yoluyla tarımda kayıtlı istihdam olanaklarına geçişin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

Bileşen Faaliyetleri:

 • Yerinden erişim, ön profil oluşturma ve proje kayıt süreçleri
 • Birim Tarım Kredi Kooperatifleri ile çiftçiler arasında sözleşmeli üretim ve proje katılım sözleşmelerinin imzalanması
 • İşçi ve çiftçilerin teknik eğitim ihtiyaçlarını, tarım işçilerinin (Türk vatandaşları ve göçmenler) yaşam becerilerini, gezici tarım işçilerinin sahadaki dil bilgisi/öğrenme seviyelerini/ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli eğitim programlarının tasarlanması ve sunulmasına yönelik ihtiyaç analizi. Fason üretim kapsamında üretilen ürünlere.
 • İhtiyaç analizinden elde edilen sonuçları dikkate alarak eğitim modüllerinin geliştirilmesi
 • Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla yararlanıcı profillerinin belirlenmesi
 • Yararlanıcılara üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından teknik eğitim, iş başında eğitim, yaşam becerileri ve Türkçe dil eğitimi sağlanması
 • Çiftçilerden gelen taleplere göre işçilerin mesleki becerileri ve çalışma tercihleri ​​değerlendirilerek çiftçi-işçi eşleştirme havuzunun oluşturulması ve tarım sektöründeki ihtiyaçlar doğrultusunda tarımsal verimliliğin artırılması.

Bileşen 2: Sözleşmeli üretime yönelik talebin artırılmasına yönelik mikro ölçekli hibe desteği sağlanması

Proje uygulama illerinde bulunan birim kooperatiflerin sözleşmeli üretim kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla mikro hibe desteği sağlanması planlanıyor.

Bileşen Faaliyetleri:

 • Kooperatiflerin ve üyelerinin sözleşmeli üretim modeline yaklaşımlarının değerlendirilmesi, katılım durumu ve mevcut uygulamaya ilişkin görüşlerin alınması amacıyla mevcut durum analizinin yapılması,
 • Kooperatiflerin fason üretim uygulamalarında halihazırda yer alan ürünler ve gelecekte dahil olma potansiyeli bulunan ürünler dikkate alınarak ürünlerin değer zincirinin hazırlanması, ideal bir değer zincirinin belirlenmesi ve mikro ve küçük ölçekli yatırım önerilerinin listelenmesi büyüme, sözleşmeli üretim kapasitesinin artırılması ve ilave istihdam olanaklarının yaratılması,
 • Birincil üretim, hasat ve taşıma, mahsul sınıflandırma ve depolama, işleme, dağıtım, paketleme ve pazarlama aşamalarındaki potansiyel yatırım konularını dikkate alarak değer zinciri analizi yapmak.
 • Kooperatiflerin özel sektör aktörleriyle rekabet edebilmesi için kooperatifler ve özel sektörün karşılaştırmalı analizinin yapılması ve sözleşmeli üretim kapasitesinin geliştirilmesi, kooperatiflere rekabette avantaj sağlayacak mikro ve küçük ölçekli yatırım önerilerinin gerekçeleriyle birlikte sıralanması,
 • Sözleşmeli üretim modeli kapsamında kooperatiflerin pazar payını artırmak ve hem yerel hem de ulusal pazarda tercih edilmelerini sağlamak için gereken mikro ve küçük yatırımların sıralanması,
 • Değer zincirlerinin güçlendirilmesine yönelik teklif edilecek yatırımların maliyetlerine göre gruplandırılması ve hibe programları için teklif çağrı taslağının hazırlanması,
 • Potansiyel yatırımlara özel risklerin raporlanması

Bileşen 3: Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin merkez, bölge ve birim kooperatiflerine yönelik proje uygulama ve kurumsal kapasite geliştirme desteği

Proje uygulama illerinde bulunan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve 5 Tarım Kredi Kooperatifi Bölge BirliĞİ ile 211 Tarım Kredi Kooperatifine (Birim TKK) proje uygulama ve kurumsal kapasite geliştirme desteği sağlanması amaçlanıyor.

Bileşen Faaliyetleri:

 • Proje Uygulama Biriminin (PUB) ve PUB’a bağlı saha ekiplerinin oluşturulması
 • Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin ihtiyaç duyduğu alanlarda çeşitli teknik yardım faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İzleme ve Değerlendirme Mekanizması, Bilgi Teknolojileri Yönetim Sistemleri ve Şikayet Mekanizması gibi araçların oluşturulmasının yanı sıra yerel ve merkezi düzeyde yapılacak bilgilendirme toplantıları ile vatandaş katılım sürecinin yürütülmesi.
 • Tarım Kredi Kooperatifi personeline proje uygulama eğitimi verilmesi

• Proje kapsamındaki tüm raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi